Begrippen i                                                           <laatst bijgewerkt:  2020-12-01>
de letter i
In de elekronica techniek het symbool voor de elektrische stroomsterkte.
In de wiskunde wordt i gebruikt voor de "Imaginaire Eenheid" het denkbeeldige getal waarvoor geldt dat I2 = -1 In de elektronica techniek gebruiken we daarvoor de letter j om niet in de war te raken met de elektrische stroomsterkte.

IDC
Insulation Displacement Connector(s) 
Een type connector waarbij het voor het aansluiten niet nodig is om de isolatie eerst van de draad/draden te verwijderen. Bij het (meestal) aanpersen van de draden wordt de isolatie ingesneden en maakt de draad contact met de juiste pen of bus van de connector. 
Typische voorbeelden zijn de bandkabel connector en de RJ45 connector voor het computernetwerk. Bij het aanknijpen worden de draden van de kabel in de juiste vorkjes van de verbindingsbussen gedrukt. Het is een zeer betrouwbare verbindingsmethode, waarbij weinig problemen met slechte contacten ervaren worden 


IIR - filter

Het Infinite Impulse Response filter is vooral in de digitale filter techniek bekend, maar eigenlijk zijn ook alle analoge filters van het IIR-type.
Het digitale IIR ontstaat steevast omdat er een terugkoppeling in het spel is, waarvan het effect eigenlijk nooit uitsterft.
Met een IIR filter kan een volstrekt symmetrische impulse responsie (voorwaarde voor een lineaire fase karakteristiek) slechts benaderd worden.
De tegenhanger is het FIR - filter.

IJzer
Algemeen bekend metaal. Chemisch symbool Fe voor Ferrum. IJzer wordt alom gebruikt in een grote varieteit aan legeringen.
In de elektrotechniek wordt ijzer vooral gebruikt om de magnetische eigenschappen. Veel ijzer legeringen geleiden het magnetische veld erg goed. Zie ook : mu-metaal. en Permeabiliteit. We noemen deze eigenschappen "ferromagnetisch"
Sommige ijzer legeringen geleiden het magnetische veld erg slecht, bijv. de meeste vormen van "roestvrij staal"

Impedantie
Eigenschap van een elektrisch component of circuit.
Als de (wissel) stroom in een circuit niet in fase is met de spanning spreken we van impedantie in plaats van weerstand. Fase verschuiving treedt op als er capaciteiten en/of zelfinducties in het spel zijn.
De impedantie duiden we aan met de leter Z en ze is altijd afhankelijk van de frequentie. De waarde van Z is altijd een complex getal, of er wordt aangeduid hoe groot de Ohmse weerstand en de capaciteit of zelfinductie zijn.

Impuls, Impuls responsie
De impuls responsie van een systeem is de manier waarop dat systeem reageert op een zeer kort durende impuls. Mathematisch gezien gebruiken we daarvoor liefst de z.g. Dirac puls. De Dirac puls is gedefinieerd als een puls met een oppervlakte 1, en een pulsduur die nadert tot 0. De consequentie is dat de puls amplitude nadert tot oneindig hoog.
In de praktijk van het meten aan- of specifieren van elektronische circuits gebruiken we vrijwel nooit de pure impuls responsie, maar altijd de stap-responsie. De stap responsie meten we met een doorgaans laagfrequente blokgolf. (zie noot)
(noot) Voor de fijnslijpers: Een equidistante reeks Dirac-pulsen (ook wel genoemd een kam-functie, naar analogie van de kam voor het haar) bevat volgens Fourier de grondfrequentie en alle even en oneven harmonischen met gelijke amplitude. Als je daarvan een soortgelijke puls-reeks met dubbele frequentie en halve amplitude aftrekt dan is het resultaat een serie Dirac pulsen die om-en-om positief en negatief staan. Als deze functie geintegreerd wordt ontstaat de blokgolf, oftewel een repeterende stap-functie.
De blokgolf bevat dan ook alle oneven harmonischen (de even harmonischen zijn geŽlimineerd door de bovenstaande aftrekking) met een amplitude die evenredig met de frequentie afneemt (dat komt door het integreren)

Inductie, inductief
Zie Zelfinductie.

Ingang
Een plaats (elektrische aansluiting) waar een signaal kan binnen komen in een apparaat.

Ingangs gevoeligheid
Het minimum signaal dat op een ingang van een versterker nodig is om (met de volume regelaar op maximum) het maximale uitgangssignaal te verkrijgen.

Ingangs impedantie
De schijnbare weerstand die een ingang van een versterker vertegenwoordigt.
Bij ingangen op lijnnivo is dat meestal 50 Kohm of hoger.
Bij bijzondere ingangen (microfoon, platenspeler) is het soms beduidend lager.

Inrush current, Inschakelstroom
Bij het inschakelen van wat zwaardere apparaten zoals stevige eindversterkers, in het bijzonder die met een toroÔde of ringkern voedingstransformator worden er nog wel eens problemen ondervonden doordat de transformator initiŽel een grote stroom uit het lichtnet trekt. Niet zelden zie je het licht even knipperen, je hoort een soort "oeink" geluid uit het apparaat en/of de zekering brandt door. De oorzaak hiervan is dat de transformator een verkeerde "voorgeschiedenis" heeft bij het inschakelen. 
Wat bedoel ik daarmee? Een trafo die al een tijdje ingeschakeld is heeft bij iedere periode van het lichtnet de "voorgeschiedenis" van de vorige periode en reageert als een nette zelfinductie op de nette wisselspanning. Als een trafo op een willekeurig moment van de lichtnet periode ingeschakeld wordt kan het gebeuren dat 'ie de verkeerde voorgeschiedenis heeft, in de zin van de remanente magnetisatie van de kern die overgebleven is van de laatste keer uitschakelen. Als dat ongelukkig uitpakt kan een trafo van bijv. 400VA gemakkelijk een inschakel stroom van 10-tallen Amperes trekken gedurende tientallen milliseconden, genoeg om een zekering van 2A (die past bij 400VA) te laten doorbranden. Niet zelden wordt er daarom een beduidend zwaardere zekering geplaatst, waardoor die niet werkzaam is tegen een matige overbelasting van die trafo. Er ontstaat dus een brandveiligheids risico.
Gebruikelijke oplossingen voor dit probleem gebruiken een NTC weerstand die de stroom begrenst en na een paar seconden zo heet is dat de weerstand zo laag is dat alles goed werkt. Ook dit is een potentieel gevaarlijke methode want je hebt een component die bij normaal gebruik behoorlijk heet wordt
Het is niet mijn gewoonte om reklame te maken voor commerciele ondernemingen, maar deze firma verdient het om meer bekendheid te krijgen omdat ze het probleem erg goed geanalyseerd hebben en er een uitermate goed werkende oplossing voor gemaakt hebben. Niet echt goedkoop (denk aan Ä 70) maar uiterst effectief. Ik heb aan zo'n ding gemeten en het werkt erg goed.
De essentie van hun oplossing is dat de kern van de trafo gedurende ongeveer 1 seconde met korte stroompulsjes voorgemagnetiseerd wordt in een bepaalde richting, en dat dan de lichtnetspanning ingeschakeld wordt op het moment van de juiste polariteit. Er is totaal geen sprake meer van een inschakelstroompiek.

Inschakelvertraging
Een voorziening in een eindversterker die er voor zorgt dat de luidsprekers pas enkele seconden na het inschakelen op de versterker aangesloten worden. Dit voorkomt onaangename geluiden uit de luidspreker, zoals de beruchte BWWOEP. Het heeft niets te maken met opwarmen of zo.

Inspelen

Zie in het hoofdstuk daarover waarom dat altijd onzin is.

Integer
In de digitale techniek een groep van 16 bits waarmee getallen van -32535 t/m +32535 mee aangegeven kunnen worden. Als er alleen positieve getallen weergegeven moeten worden gebruiken we meestal de term "word". Dat gaat met dezelfde 16 bit's, alleen de afspraak over de betekenis is anders: het getalbereik is dan 0 t/m 65535.
Voor C-programmeurs: Het gaat over de types _int of _unsigned_int.

Integrated, -Circuit
Systeem waarbij veel Actieve en Passive elementen van verschillende aard ondergebracht zijn in een compacte behuizing.
In de elektronica wordt er meestal mee bedoeld dat complexe elektronische circuits op een plaatje silicium aangebracht zijn meestal in een klein doosje met veel aansluitingen zitten, een IC.

Interconnect
Duur klinkend woord voor een verbinding. Zie ook Interlink.

Interlink
(signaal) verbinding(-s kabel) tussen twee apparaten.
Duur klinkend woord dat uitgevonden is om mensen over de honderd gulden te laten betalen voor een kabeltje dat niets meer doet dan dat van een paar euro.
Zie het hoofdstuk over bekabeling.

Interference
Het engelse begrip interference duidt op storing die "van buitenaf" komt. Dat kan overigens best een apparaat zijn dat dicht bij je apparatuur staat of er deel van uit maakt.
Een veel gebruikt begrip is "radio interference", storing veroorzakend op de radio-ontvangst, of omgekeerd door een nabijgelegen radio- of TV zender.
Zie het hoofdstuk over  EMC.

Interferentie
Het nederlandse woord interferentie heeft een beperktere betekens dan het engelse "interference". Het duidt op de situatie dat als er twee verschillende tonen tegelijk hoorbaar zijn je -onder omstandigheden- de verschiltoon kunt horen, een toon van de verschilfrequentie. In de natuurkunde bedoelen we met interferentie het verschijnsel dat als golven van gelijke golflengte vanuit verschillende richtingen komen, ze elkaar plaatselijk uitdoven, dan wel versterken. Er ontstaan zg. interferentie patronen.
Verwante begrippen zijn Moirť effect en Aliassing

Interleave
eng: door elkaar heen weven.
De digitale informatie op een CD wordt op een bepaalde manier "door elkaar geweven" om te bereiken dat als er door een stofje of zo een aantal opeenvolgende bitjes beschadigd raakt, dit doorgaans nooit bitjes betreft die in het zelfde audio sample zitten. Met behulp van de Reed Solomon codering kunnen doorgaans alle samples perfect gerepareerd worden.
Zie ook het hoofdstuk over de CD-speler.

Intermodulatie -vervorming
Zie het hoofdstuk over vervorming

Ionofoon
Luidspreker principe dat berust op geÔoniseerde lucht. De z.g. massaloze luidspreker. Ook bekend als plasma luidspreker.
D.m.v. radiofrequente hoogspanning wordt op een metalen spits een corona ontlading opgewekt. (St. Elmisvuur) Door de hoogspanning in amplitude te moduleren wordt het ontladings gebied,  het vlammetje, groter of kleiner en dat produceert geluid. Het principe is alleen geschikt voor de hoogste audiofrequenties, boven ca 5 kHz.  Indien goed uitgevoerd kan er een ongelooflijk mooie hoogweergave bereikt worden.
Er zijn echter aanzienlijke praktische problemen. De geioniseerde lucht is erg oxiderend waardoor de spits slijt; er is ozonvorming, er moet zorgvuldige elektrische afscherming gerealiseerd worden wegens het aanraakgevaar en om geen ruzie met de radiocontrole dienst te krijgen -het is een soort radiozender- En het rendement is erg laag. In veel ontwerpen wordt daarom een hoorn gebruikt om het geluid te bundelen, en dat verziekt de geluidskwaliteit weer aanzienlijk.   

IP
 
1/  Internet Protocol. Het IP adres is een groep van 4 getallen tussen 0 en 255, gescheiden door punten. De communicatie tussen computers onderling, al of niet via het internet, gaat overwegend via dit protocol. Er zijn wereldwijd inmiddels zoveel computers en andere apparatuur aangesloten op het internet dat er een tekort aan IP-adressen dreigt. Er zijn slechts ca. 4 miljard mogelijkheden. Als je de hele aarde, inclusief de oceanen regelmatig met briefjes met daarop unieke IPv4 adressen zou plakken, zouden die op ongeveer 300 meter van elkaar zitten.
Er komt een uitbreiding, IPv6, die zoveel mogelijkheden heeft dat je op elke vierkante millimeterr van het aardoppervlak, inclusief de oceanen, vele miljarden adressen zou kunnen plakken.
2/  Intellectual Property.  Intellectuele eigendom. De wet biedt op verschillende manieren bescherming tegen gebruik of misbruik van IP. De auteurswet biedt bescherming in verband met literatuur, beeldende kunst en muziek, en de octrooi wetgeving biedt bescherming in verband met uitvindingen en werkwijzen. Zie octrooi. 

Isolatoren
Elektrische isolatoren zijn o.m. de meeste kunststoffen, olieŽn en vetten, keramiek, glas, droog hout, droge grond, rots en zeer zuiver water.
In de elektronica worden vooral kunststoffen en keramiek gebruikt als isolator.
We kennen eigenlijk geen magnetische isolatoren, stoffen die het magnetische veld slechter geleiden dan bijv. lucht.
Zie ook Geleiders.

Iteratief
Stapsgewijs naar een optimum gaan door hetzelfde proces keer op keer te herhalen.
In sommige gevallen moet je twee of meer regelaars bedienen die elkaar onderling beinvloeden. Je kunt de ene regelaar verstellen, en je moet dan met de andere regelaar kijken of er nu een beter optimum bereikt is.
Bij twee regelaars is dit doorgaans een een werkbare methode. Als er meer regelaars in het spel zijn wordt het steeds moeilijker