Begrippen W                                                                                                                            <laatst bijgewerkt:  2020-12-01>

W, Watt
De eenheid van vermogen, ook wel arbeid per tijdseenheid.
1 Watt is de hoeveelheid energie die nodig is om in een seconde een gewicht van ongeveer 100 gram een meter op te tillen.
Als je dat gewicht vervolgens laat vallen krijg je die ene watt weer terug in de vorm van warmte, geluid en mogelijk pijn in je tenen.
.
WEEE
Waste Electric and Electronic Equipment
Een stukje Europese wetgeving m.b.t. de afvalververking van elektrische en elektronische apparatuur
Voor de consument komt het er o.m. op neer dat gebruikte apparatuur ingeleverd kan worden bij de winkelier waar je nieuw koopt en dat er op nieuwe apparatuur een "verwijderings bijdrage" geheven wordt. Een winkelier is verplicht om een afgedankt apparaat in te nemen als je bij hem een nieuw soortgelijk apparaat koopt. 
Voor producenten geldt o.m. dat de apparatuur na afdanken gemakkelijk gescheiden moet kunnen worden in fracties van herbruikbare grondstoffen

Weerstand
Eigenschap van alle elektrische geleiders, of elektrische elementen. Alle elektrische geleiders bieden een bepaalde weerstand aan de elektrische stroom.
De elektrische weerstand wordt gemeten in Ohm.
Er bestaat het fenomeen supergeleiding, waarbij de elektrische weerstand echt nul wordt. Vooralsnog kennen we dit alleen bij zeer bepaalde materialen en bij extreme koude.

Weetjes
Wordt vaak verward met slimheid of wijsheid.


Wervelstromen, wervelstroom verliezen
.
Zie Eddy Current.

Wetenschappelijke methode
De wetenschappelijke methode is een manier van werken die alom gebruikt wordt in de wetenschap en techniek.
Het komt er op neer dat als we iets niet of niet goed begrijpen dat we onderzoek gaan doen. Zulk onderzoek moet voldoen aan een aantal criteria, zoals:
-- Het formuleren van een hypothese: Dat is een veronderstelling over hoe het werkt.
-- Het testen van de hypothese: Experimenten die de veronderstelling moeten bevestigen of weerleggen.
-- Het valideren van die tests: Het aannemelijk maken dat die tests ook inderdaad testen wat we denken dat ze testen.
-- Onafhankelijke toetsing en reproduceerbaarheid. Onafhankelijke onderzoekers moeten de experimenten kunnen nadoen en/of de resultaten kunnen interpreteren/controleren. Daarvoor moeten de hypothese en de experimenten in voldoende detail beschreven zijn. (n.b. Dit verdraagt zich slecht met "fabrieksgeheimen")
Als er aan 1 van deze voorwaarden niet voldaan is moet er ernstig getwijfeld aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Wifi
Een draadloos netwerk met een beperkte reikwijdte, om computers e.d. onderling en met het Internet te verbinden.
In toenemende mate is er op openbare plaatsen WiFi beschikbaar. Niet zelden is daar een veiligheids/privacy risico aan verbnden omdat anderen in principe ook in jouw compter / laptop / telefoon kunnen binnendringen.
Meer en meer worden er audio en video bestanden mee verstuurd (streaming).

Wijsheid
Het vermogen om een besluit te nemen of een probleem op te lossen (dat is ongeveer hetzelfde), als je te weinig of tegenstrijdige informatie hebt. Ook het verzinnen van een truuk waardoor je de nodige informatie wel krijgt. Het klassieke voorbeeld is het Salomons-Oordeel.
De oud-testamentische koning Salomon kreeg in zijn functie als opperrechter twee vrouwen voor zich die beiden beweerden de moeder van een baby te zijn. Ze kwamen er niet uit en hij beval toen een lijfwacht: "hak de baby in tweeŽn, dan krijgt iedere vrouw de helft" waarop 1 van de vrouwen riep "Geef hem dan maar aan haar". Toen wist Salomon wie de echte moeder was.
Wijsheid wordt in Quiz-programma's nogaleens verward met "weetjes". 

Wisselfilter
Zie het hoofdstuk over wisselfilters

Wisselstroom of -spanning
Elektrische stroom of spanning die periodiek van polariteit wisselt. Indien niet anders aangegeven bedoelen we een sinus-vormige verandering.
Andere voorbeelden van wisselstroom zijn o.m.: blokgolven, zaagtanden, driehoek-golven, repeterende impulsen of ruis.

Wolfram
Metaal met het hoogste smeltpunt (3410 Celcius). Wordt gebruikt voor de gloeidraad in lampen en elektronen buizen. eng: Tungsten. Chemisch symbool: Wo
Wegens het hoge soortelijk gewicht (ca. 20)  wordt het ook wel gebruikt als afschermmateriaal voor radio-actieve bronnen zoals die bij sommige kanker behandelingen gebruikt worden. Het heet dan "densimet".

Word
In de digitale techniek een groep van 16 bit's.
Er kunnen getallen van 0 t/m/ 65535 aangegeven worden. Als er ook negatieve waardes mogelijk moeten zijn noemen we het een Integer. Dat zijn de zelfde 16 bit's, maar de afspraak over de betekenis is anders, het getalbereik is dan -32768 tot + 32767. Dit is het getalbereik dat het CD systeem gebruikt, ook als .WAV bestanden op je PC.
De C-programmeur spreekt over "signed int"  en "unsigned int".

Woofer
Aanduiding van een bas-luispreker.

WW
Werkelijkheids Weergave. Deze term werd in de 50-er en 60-er jaren aanbevolen door sommige Nederlandse elektronica tijdschriften als alternatief voor het engelse "hifi". Het heeft het niet gehaald. In de 70-er jaren en daarna betekende WW iets geheel anders.....